ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

08482 - 244178
08482 - 244155

9840696318

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಜನವಾಡ ರಸ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂ. 58 ಬೀದರ್ – 585 401 (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ)

Email: kvkbidar2013@gmail.com